× kontakta oss
×

resize designs
integritetspolicy

så behandlar vi dina
personuppgifter

denna integritetspolicy handlar om följande punkter som är viktiga både för dig och oss
  • vi vill upplysa om viktiga begrepp som används och vad de innebär.
  • vi vill ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör – respektive inte gör – med dem.
  • vi vill förklara hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster och ge dig bästa möjliga upplevelse av dem.
  • vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.
viktiga begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende när du använder vår webbplats utgöra personuppgifter.
Med behandling av personuppgifter menas all hantering av personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, organisering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annan som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Resize Design AB, 556854-5999 , Wallingatan 18 ög, 11223 Stockholm, är återförsäljare och producent av möbler till offentliga miljöer och personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när du:

  • blir kontaktad av våra säljare
  • beställer våra tjänster
  • har en fråga och/eller kontaktar oss
  • besöker vår hemsida och accepterar cookies
vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

När vi kontaktar dig eller du kontaktar oss via någon av Resize Designs kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kunna kontakta dig och bidrar till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor.

Kategorier av personuppgifter är:
kontaktuppgifter, företagsuppgifter, din roll på företaget samt ärendet i sig som ostrukturerat material, vilket innehåller de personuppgifter du valt att dela med oss.

Besöker du Resize Designs hemsida samtycker du till cookies för behandlingen av dina uppgifter.

varför behandlar vi dina personuppgifter?

Resize Design samlar in dessa personuppgifter om dig som potentiell kund eller kund för att kunna tillhandahålla våra tjänster, fullgöra åtaganden gentemot dig samt ge dig bästa möjliga upplevelse av både våra tjänster, produkter och vår hemsida. Det behövs för att vi ska kunna identifiera dig, administrera dina förfrågningar och skicka våra offerter till dig, för statistiska ändamål och för direktmarknadsföring (vilket du kan avregistrera dig från). De personuppgifter som samlas in vid beställning behövs för att hantera order, leveranser, fakturering samt uppföljning på levererade tjänster.

vilka delar vi personuppgifter med?

Dina Personuppgifter behandlas av Resize Design AB, vårt dotterbolag Resize Design UAB och våra personuppgiftsbiträden. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av Resize Designs rättsliga förpliktelser eller för att skydda våra rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina Personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Resize Design.

Våra leverantörer har motsvarande skyldigheter gällande behandlingen av personuppgifter som du som kund avtalat med oss.

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES och vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert.

hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Resize Design sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy.
Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in.

Personuppgifter som behandlas för fakturering sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen.

Uppgifter som samlas in i försäljningssyfte lagras så länge du bedöms att vara en potentiell kund eller du är kund hos oss och vi behöver dina personuppgifter för att fullgöra vårt åtagande. Vid avslutad kundrelation kan vi lagra det baserat på intresseavvägning och som bevismaterial ifall det skulle uppstå problem. Lagringen begränsas då till ett system och med kontrollerad behörighetsstyrning.

vilka rättigheter har du?

Du som är registrerad hos Resize Design har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har berättigade skäl, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig.

Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra affären eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning.

Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.

Resize Design gör löpande ändringar i denna Integritetspolicy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen.

har du frågor om vår
integritetspolicy?

kontakta mig!

Vita Garte

vita
garte

marknads- och
digitaliseringsansvarig