× kontakta oss
×

resize designs
leveransvillkor

tack för att du handlar av oss!

1. Tillämplighet

1.1 Dessa allmänna leveransvillkor avser alla Resize Designs leveranser av produkter enligt avtal om beställning eller annan form av leveransavtal som ingås mellan Resize Design och den köpare (nedan kallat Köparen) som anges i avtalet (nedan kallat avtalet) och utesluter alla andra villkor från köparens sida. Den produkt som utgör avtalsobjektet, (nedan kallat Produkten), fastställs i avtalet.

1.2. Avtal har träffats när köparen inom angiven tidsram avgivit beställningserkännande efter av Resize Design lämnad offert. Avtal skall då anses träffat i enlighet med orderbekräftelsen.

1.3. Vid motstridiga uppgifter i handlingarna gäller handlingarna i följande ordning om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat: 1) Avtalet 2) Offert 3) Dessa allmänna leverensvillkor 4) Övriga handlingar.

2. Överlåtelse av Avtalet

Köparen har inte rätt att sätta annan i sitt ställe eller att överlåta någon av sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet eller beställningen på tredje part utan föregående skriftligt godkännande från Resize Design.

3. Offert

3.1. Av Resize Design lämnad offert är giltig under den tid som anges i offerten. Om ingen giltighetstid har angetts är offerten giltig i 30 dagar från dess datering.

3.2 Väljer köparen att endast acceptera del av en av Resize Design lämnad offert har Resize Design rätt att justera offererat pris och leveransvillkor i motsvarande mån.

4. Ritningsunderlag

4.1. Av Resize Design lämnad offert baseras på tillverkning av inredning enligt av Köparen tillhandahållna ritningar med utförda konstruktionslösningar.

4.2. Saknas uppgift i köparens ritningsunderlag om erfoderligt material, såsom exempelvis beslag, äger Resize Design rätt att på egen hand välja ett utförande som är fackmässigt.

4.3. Av Resize Design tillhandahållna tekniska dokument, annan teknisk information samt rättigheterna till dessa tillhör Resize Designs exklusiva egendom. Köparen har inte rätt att använda i offerten lämnade tekniska lösningar till för egen del eller överlämna information till tredje part.

5. Leverans

5.1. Köparen ansvarar för att den byggnad i vilken montage av Resize Design ska ske är i sådant skick att det för Resize Design är möjligt att leverera produkten enligt föreskrivet avtal.

5.2. Om Resize Design bedömer att Köparen har brustit i Köparens ansvar enligt punkten 5.1 har Resize Design rätt att avbryta leveransen eller begära av kund att själv ombesörja installationen. Invändning enligt denna punkt ska Resize Design skriftligen anmäla till Köparen.

5.3. Vid avbruten leverans är Köparen inte berättigad att rikta några krav mot Resize Design.

5.4. Köparen ansvarar för tillkommande kostnader, såsom kostnad för mellanlagring, extra frakter och övriga merkostnader som följer av brist i köparens åtagande.

5.5. Brister Köparen i sina åtaganden på sådant sätt att Avtalet inom tre månader från avtalad leveranstidpunkt inte kan fullföljas äger Resize Design rätt att frånträda avtalet helt eller delvis alternativt kräva full betalning oaktat att arbetet inte kunnat fullgöras.

6. Betalningsvillkor

6.1. Priser och betalningsvillkor ska framgå av avtalet.

6.2. Såvida inget överenskommits i Avtalet ska betalning ske inom 30 dagar från den senaste av antingen dagen före eller överenskommen dag för leverans.

6.3. Om Köparen är i dröjsmål med betalningen utgår dröjmålsränta enligt räntelagen (1975:635).

7. Besiktning

7.1. Köparen ska skriftligen och senast en vecka efter tillträdesbesiktningen skriftligen underrätta Resize Design om eventuella fel eller andra brister i produktionen eller i annat av Resize Design utfört arbete. Köparen får i annat fall inte åberopa fel mot Resize Design som varit synliga vid tillträdesbesiktningen.

7.2. Väljer Köparen att ta hela eller del av levererad Produkt i bruk utan föregående tillträdesbesiktning ska detta anses utgöra ett leveransgodkännande.

8. Garanti

Resize Design garanterar kvalitet i produkten och annat av Resize Design utfört arbete under två år från leveranstidpunkten. Garantin omfattar inte fel enligt punkten 9.2 eller fel som har orsakats av ändringar eller tillägg som Köparen har gjort utan föregående skriftligt samtycke från Resize Design.

9. Ansvar för fel

9.1. Med fel avses brister i utförande, konstruktion, funktion, tillverkning och material som innebär att Produkten eller annat av Resize Design utfört arbete inte överenskommits i Avtalet.

9.2. Resize Design är inte ansvarig för slitage eller skada som orsakats av Köparen eller annan.

9.3. Köparen ska anmäla fel till Resize Design senast inom sju dagar från det att felet har upptäckts.

9.4. Resize Designs ansvar för fel omfattar nytt utförande, reparation av produkten eller återbetalning av del eller hela priset till Köparen enligt Resize Designs prövning. De påföljder på grund av fel som anges i denna punkt är de enda påföljder som Köparen kan göra gällande mot Resize Design vid fel i Produkten.

9.5. Vid fel i Produkten eller I annat av Resize Design utfört arbete är Resize Design inte ansvarig för köparens indirekta skador såsom produktionsförlust, utebliven vinst eller andra indirekta ekonomiska skador som uppstått på grund av felet.

10. Produktansvar

10.1. Resize Design ansvarar enbart för de beräkningar, leveranstider och övriga åtaganden som Resize Design gjort i förhållande till Köparen, under förutsättning att Köparen fullföljt sin del av parterna träffat avtal.

10.2. Resize Design ansvarar inte för hållfasthetsberäkningar på konstruktionslösningar som annan än Resize Design eller av Resize Design anlitad konsult utfört.

10.3. Resize Design ansvarar inte för Köparens indirekta skador såsom produktionsförlust, utebliven vinst eller andra indirekta ekonomiska skador.

11. Dokumentation

Resize Design tillhandahåller skötselråd, eventuella information eller instruktioner för tekniska beskrivningar av levererade varor.

12. Meddelandeskyldighet

Köparen ska utan dröjmål skriftligen meddela Resize Design om det framstår sannolikt att Köparen hamnar på obestånd, att montageförsening kommer inträffa eller att händelse på grund av Force Majeure kommer inträffa.

13. Äganderättsförbehåll

Äganderätten till Produkten övergår till Köparen när Köparen till fulla har erlagt betalning enligt Avtalet.

14. Force Majeure

Ingen av parterna ska vara ansvarig för underlåtenhet att följa avtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet som omöjliggör eller avsevärt försvårar den avtalade förpliktelsen. Detta under förutsättning att omständigheten inte borde ha förutsättning att omständigheten inte borde ha förutsetts och varit bortom parts rimliga kontroll samt att skäliga ansträngningar görs för att avhjälpa omständigheten.

15. Obestånd av avtalsbrott

15.1. Om part råkar i obestånd, ställer in betalningarna, inleder företagsrekonstruktion eller försätts i konkurs äger den andre parten häva Avtalet och alla andra avtal som föreligger mellan parterna.

15.2. Om Köparen inte erlägger betalning i enlighet med av parterna träffat avtal har Resize Design rätt att omgående avbryta pågående arbeten. Vid sådant avbrytande kan Köparen inte hålla Resize Design ansvarig för leveransförsening eller annan för Köparen uppkommen olägenhet.

15.3. Om part gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse senast en månad efter skriftlig anmodan äger den andre parten häva Avtalet och all andra avtal som föreligger mellan parterna.

16. Ändringar

Alla ändringar eller tillägg till dessa allmänna leveransvillkor ska skriftligen avtalas mellan parterna.

17. Tvister

Tvist i anledning av detta avtal ska handläggas av allmän domstol.

har du frågor om montage?

kontakta mig!

Anders Norin Resize Design

anders
norin

försäljningsansvarig /
VD