• maj 11, 2016

Nya hållbarhetslagar

Nya hållbarhetslagar

Inom kort kommer två nya lagar som påverkar leverantörers hållbarhetsarbete. Vi har pratat med hållbarhetsexperten Fredrik Pettersson på Track Record CSR & kommunikation för att få veta mer.

– Det viktigaste är EU:s nya upphandlingsdirektiv, en lagstiftning som ökar möjligheten för hållbar upphandling, säger Fredrik Pettersson.

Reglerna ska tydliggöra under vilka förutsättningar upphandlare kan ställa hållbarhetskrav. Syftet med de nya reglerna är även att underlätta för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar. Det nya upphandlingsdirektivet skulle ha införts den 18 april 2016. I januari kom beskedet att direktiven inte kommer hinna införas i Sverige i tid. Istället väntas propositionen behandlas av riksdagen i höst.

För oss på Resize Design är det glädjande att upphandlare enklare ska kunna välja kvalitet eller livscykelkostnad som främsta bedömningspunkt och då kunna ge större tyngd till andra kriterier än priset. Upphandling är ett viktigt styrmedel i omställningen till en mer hållbar värld.

Den 1 juli 2016 väntas även nya regler för redovisning av icke finansiell information, så kallad hållbarhetsrapportering, träda i kraft. Det är främst större företag med över 250 anställda, en balansomslutning på mer än 175 miljoner kronor eller en nettoomsättning över 350 miljoner som ska rapportera, enligt det svenska lagförslaget. Lagen ska börja tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.

– En hel del av de berörda företagen hållbarhetsrapporterar redan och vi märker att många av de andra som berörs vill ligga steget före och mjukstarta redan 2016, säger Fredrik Pettersson.

Själva hållbarhetsrapporteringen kan ske på olika sätt. GRI, Global Reporting Initiative, är en vanlig metod. I rapporten ska företag redogöra för hur de arbetar med miljöfrågor, mångfald, jämställdhet, arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter, antikorruption och mutor.